Založení základní organizace

Kolegové, kteří mají zájem o založení základní organizace FVZ, vytvoří přípravný výbor ZO a svolají schůzku všech zájemců o členství. Kolegy je třeba seznámit zejména se stanovami FVZ. K založení základní organizace stačí tři osoby.  I takto malá organizace má právo účastnit se například kolektivního vyjednávání. Pochopitelně platí, že čím více má organizace členů, tím má její slovo větší váhu a může pro své členy snáze vyjednat zlepšení ekonomických a pracovních podmínek.

Na ustavující schůzi ZO přítomní zvolí předsedu, místopředsedu a další členy předsednictva základní organizace. Schůze též zvolí revizora. Za hospodaření základní organizace odpovídá její předseda. Zápis o konání ustavující schůze spolu s výsledky voleb zašle zvolené předsednictvo neprodleně na adresu prezidia FVZ. Dále je třeba zaslat kontakty na zvolené funkcionáře (mobilní telefon, fax, e-mail, adresu do zaměstnání a domů). K vystavení licence a zplnomocnění předsedy místní organizace k právním úkonům je třeba uvést též rodné číslo předsedy.

Na základě výše uvedených informací obdrží základní organizace zplnomocnění a licenci, která je vystavena na jméno předsedy. Základní organizace vzniká dnem udělení licence.

Předseda základní organizace je povinen písemně oznámit regionálnímu řediteli České pošty vznik základní organizace spolu s jmény funkcionářů, kteří budou oprávněni jednat jménem základní organizace. Ti budou zároveň požívat ochranu odborového funkcionáře, kterého například nemůže zaměstnavatel propustit bez souhlasu členů základní organizace. Zaměstnavateli seznam členů základní organizace poskytnout nemusíte, neprodleně jej však zašlete na prezidium Federace výkonných zaměstnanců České pošty. Seznam je třeba průběžně aktualizovat, stejně jako změny ve vedení základní organizace a v osobních kontaktech.

Předseda místní organizace založí v některé z bank (KB, a.s., ČS, a.s., ČSOB) běžný účet. K jeho založení dostane od nás notářsky ověřenou kopii dokladu o přidělení IČO od Statistického úřadu, kopii dokladu o registraci stanov  ministerstvem vnitra. Většina bank též požaduje na podpisový vzor potvrzení souhlasu nadřízené složky. Tento dokument samozřejmě potvrdíme.

Noví členové musí podepsat pro mzdovou účtárnu souhlas s tím, aby jim bylo každý měsíc strháváno 1 % čisté mzdy na účet základní organizace. Předseda základní organizace, který odpovídá za hospodaření, pak zajistí převod 35% vybraných příspěvků na účet prezidia.Toto se děje měsíčně, případně u menších organizací může prezidium povolit delší periodu.

Gratulujeme! Právě jste založili další základní organizaci. Nyní máte nárok na náš informační a právní servis. Přejeme vám hodně úspěchů v kolektivním vyjednávání.