Nové odbory DPP

Pražský zpravodaj otiskl rozhovor s prezidentem FVZ Miroslavem Prokopem.

Vaše odborová organizace vznikla původně proto, aby hájila zájmy zaměstnanců České pošty.

Dopravní podnik praha - logoAno, naše odborová organizace, známá pod zkratkou FVZ, byla původně založena, aby hájila práva a zájmy pošťáků.

Proč tedy Dopravní podnik?

Byli jsme před několika měsíci osloveni početnou skupinou zaměstnanců dopravního podniku, kteří projevili zájem stát se součástí FVZ. Nejdříve bylo nutné seznámit se podrobně s problematikou DP. Následovala jednání se zaměstnanci DP a letos v srpnu byla založena ZO FVZ – MHD s působností v Dopravním podniku hl. m. Prahy.

Proč si zaměstnanci DP vybrali právě vaši organizaci, která se již podle názvu specializuje na Českou poštu?

Máte pravdu, naše odborová organizace se jmenuje „Federace výkonných zaměstnanců České pošty“. Neznamená to však, že se musíme striktně zabývat pouze Českou poštou. Stejně tak jako na poště, tak i v DP se snažíme hájit práva všech zaměstnanců. Početná skupina zaměstnanců DP nás oslovila právě z toho důvodu, že jednáme nestandardně a hlavně razantně. Nebojíme se otevřít téma a poukázat na nedostatky, ať se to vedení a dalším odborovým organizacím líbí anebo nelíbí. A také pro to, že jsme s minimální členskou základnou dokázali přispět k některým zásadním změnám v České poště.

Jaké konkrétní změny máte na mysli a jak je to tedy s vaší členskou základnou?

V loňském roce jsme rozpoutali veřejnou diskusi na téma pracovní podmínky zaměstnanců ČP. Vyhlásili jsme petici za záchranu české pošty, kterou podepsalo více jak 13 000 signatářů, cílem petice bylo poukázat na špatné pracovní podmínky. Organizovali jsme demonstrace, které vyvolaly mimořádný mediální zájmem. Podařilo se nám seznámit veřejnost, politiky a úřady s nepřiměřenými pracovními podmínkami. Dokonce jsme se dostali i do Senátu ČR, kde při veřejném slyšení na půdě senátu byli projednávány právě tyto nehorázné pracovní podmínky. Je o nás známo, že se neomezujeme pouze na to, abychom projednali kolektivní smlouvu, rozdělili si příspěvky FKSP a další dva tři roky nabízeli zaměstnancům vstupenky do divadla a zájezdy. Snažíme se soustavně řešit požadavky a podněty od zaměstnanců ČP. Nehájíme pouze členy FVZ, máme zájem pomáhat všem zaměstnancům bez ohledu na to, kdo je v jaké odborové organizaci.

Co se vám tedy podařilo změnit?

Právě tím naším postupem jsme dokázali vyvinout určitý tlak veřejnosti, politiků a médií, který měl za následek některé změny. Ministr vnitra se začal skutečně zajímat o problémy na ČP, odstoupil tehdejší generální ředitel, byl zrušen doplňkový prodej pro poštovní doručovatele. Doručovatelky dnes již nemusí prodávat nebo si povinně kupovat plyšáky a podobné zboží. Výrazně jsme přispěli k zrušení prodeje cigaret. Postupem, který používají všechny odborové organizace, bychom nikdy k ničemu podobnému nedospěli. Samozřejmě, že nás čeká ještě zdlouhavé prosazování dalších změn, jako jsou plány prodeje u přepážek, prodej pojistek. Nátlak na zaměstnance je tam stále a bohužel se neustále stupňuje. Částečně se také změnila komunikace s vedením ČP. Dnes už se nestane, že neodpovídají na naše podněty. Nyní zřejmě volí taktiku, kdy vše zbytečně prodlužují, snad v nějaké představě, že na problém zapomeneme. Snažíme se také zajistit dostatečnou bezpečnost zaměstnanců. Toto téma je velice citlivé a není vhodné ho rozebírat v médiích. Jednal jsem o bezpečnosti zaměstnanců osobně s Ing. Krejčou, jednatelem společnosti ČP SECURITY. Pan Krejča je odborník s dlouholetou praxí v oboru a jasnou představou, kam a jakým směrem se má ČP v oblasti bezpečnosti ubírat. Doufám, že se ve vedení ČP budou i nadále objevovat osobnosti s jasnou vizí a zájmem o prosperitu ČP.

Psalo se o vás jako o nejmenší odborové organizaci, ale zároveň jako o nejrazantnější.

Když jsme začínali, tak jsme byli skutečně nejmenší odborová organizace, která zastupovala necelou dvacítku zaměstnanců ČP. Dnes už neplatí, že jsme nejmenší odborová organizace. Začali jsme vysvětlovat zaměstnancům ČP nutnost zapojení se do práce odborů a podpořit organizace, které mají zájem řešit jejich problémy a starosti. Dnes již nezastupujeme desítky zaměstnanců, ale pohybujeme se v řádů stovek, které zastupujeme. V současné době se snažíme v kolektivní smlouvě prosadit například zvýšení platů. Několik let se platy na ČP nezvyšovaly a podle dosavadního stavu jednání se současná největší odborová organizace prostřednictvím svého předsedy zřejmě snaží toto navýšení omezit. Proto je nutné rozšířit počty zaměstnanců, které budeme v budoucnu zastupovat.

Jaké jsou vaše plány v dopravním podniku? Můžeme se těšit na další veřejné slyšení v Senátu a rozpoutání mediální kampaně za práva zaměstnanců DP, případně demonstrace?

Doufám, že tyto postupy nebudou nutné. V dopravním podniku je proti ČP odlišná situace. Nejsou zde projevy šikanování a neúměrného nátlaku na zaměstnance a předpokládám lepší komunikaci ze strany vedení DP s naší ZO FVZ – MHD. Komunikace ze strany vedení je velice důležitá.

Jaké tedy připravujete postupy a co budete požadovat?

Jak jsem již řekl, situace u DP je zcela odlišná od situace na ČP. Zaměstnanci DP jsou odměňováni podle jasných pravidel, benefity zaměstnanců jsou na výborné úrovni.

Co tedy bude hlavním úkolem ZO FVZ – MHD?

Jedním z úkolů bude zvýšení prestiže zaměstnanců DP na veřejnosti a podpora povědomí zaměstnanců tak, aby každý zaměstnanec mohl být a byl hrdý na to, že je zaměstnancem DP. Podpoříme zvýšení sociální jistoty všech zaměstnanců bez rozdílu. Požadujeme rovné zastupování zaměstnanců bez rozdílu profese ve všech trakcí podniku. Omezíme výhody jednotlivců nebo skupin na úkor většiny. Budeme prosazovat systém profesního růstu ve všech profesích. Zejména je pro nás důležitá stabilita většiny. Navrhneme sociální program pro zvýhodnění dlouholetých zaměstnanců.

Říkáte, že vás oslovila skupina zaměstnanců DP. Proč si myslí tato skupina, že je nutná další odborová organizace?

Početná skupina, která nás oslovila, jsou zaměstnanci s dlouholetou praxí a opravdovým zájmem o zlepšení současného stavu. Někteří z nich přešli z jiných odborových organizací a mají tak vynikající znalost a povědomí o poměrech v některých odborových organizacích a stejně tak mají vynikající znalosti z provozu.

Přecházejí k vám z jiných odborových organizací. Neočekáváte konflikt se stávajícími organizacemi?

Na konflikt jsme připraveni, ale budeme rádi, když k žádným konfliktům nedojde. Předpokládám, že máme jako odborové organizace všichni stejný zájem a to neustálé zlepšování podmínek pro zaměstnance a nastavení jasných podmínek a stability. To, že k nám přecházejí z jiných odborových organizací, pravděpodobně signalizuje chybu v práci stávajících odborů.

Jaký je podle vás tedy současný stav odborů v DP?

Dopravní podnik má mnoho odborových organizací. V tomto prostředí je těžké obhájit existenci tak velkého počtu odborových organizací. Pro samotné funkcionáře pak bývá prioritou zachování svých vlastních výhod a využívání štědrého systému uvolňování včetně zajištění finanční podpory na vlastní činnost svých odborů. U malých odborových organizací pak není ani zcela jasné, koho vlastně zastupují. Někteří funkcionáři zastupují především sami sebe, popřípadě určitou skupinu prosazující vlastní zájmy na úkor většiny zaměstnanců. Není přeci možné, aby pod zástěrkou odborové organizaci si malá skupinka vybojovala různé úlevy v pracovní činnosti a na jejich takzvanou odborovou činnost pak doplácela většina zaměstnanců. Chceme proto oslovit právě tuto většinu pracovitých a poctivých zaměstnanců. Dalším nešvarem v odborových organizacích je omezení činnosti na rozdávání vstupenek na různé akce, které jsou nabízeny od produkčních společností a o které ani nebývá valný zájem. Hlavní je, že odbory to zaplatí, jestli pak někdo na propagovanou akci skutečně přijde, již nikoho nezajímá. Některé odborové organizace se časem proměnily pouze v jakési cestovní kanceláře pro zajišťování zájezdů. Podobné to je s umísťováním nápojových automatů, jejichž umístění na pracoviště zajistily určité odborové organizace. Vzhledem k tomu, že v některých provozech je těchto automatů více, než je skutečně potřeba, nabízí se zde otázka, zda nedochází k nějakému propojení mezi předáky odborů a provozovatelem těchto automatů. Stejně tak se tato otázka nabízí v případě nabídek vstupenek, zájezdů atd. Toto nebudu dále rozebírat a ponechám otázku na posouzení členům a svědomí jednotlivých odborových funkcionářů.

Zájezdy, vstupenky do divadla a dětské tábory přeci patří k činnosti odborových organizací? Proč s tím tedy nesouhlasíte?

Já jsem neřekl, že s tím nesouhlasím. Pouze vysvětluji, že je velice špatné, když se odborová organizace omezuje pouze na tuto činnost. Zájezdy, vstupenky, tábory to nemá být prioritou odborů. To má být doplněk činnosti. Odboráři mají chodit mezi lidmi, ptát se a pomáhat jim řešit jejich starosti a napomáhat zlepšování pracovních podmínek. Vytvořit vzájemnou spolupráci mezi odbory a zaměstnanci. Zaměstnanec má právo vědět, co a jak dělá jeho odborová organizace, a také má právo vědět a znát toho, kdo ho zastupuje, a mít co možná nejkratší cestu k vedení odborové organizace.

Jak chcete docílit toho, abyste vytvořili co možná nejkratší cestu k vedení odborové organizace?

Vytváříme systém odborových buněk vedených předsedou sekce FVZ, aby na pracovištích vznikaly jednotlivé sekce složené jak z členů FVZ, tak z příznivců FVZ. Členové těchto sekcí si mezi sebou zvolí předsedu. Na tohoto předsedu pak směřují své požadavky, podněty a případné stížnosti. Předseda sekce je ve stálém kontaktu s předsednictvem ZO FVZ – MHD. Tím se zajistí rychlé a přesné předávání informací jak směrem k předsednictvu, tak směrem k jednotlivým sekcím a členům FVZ. Je pouze na zaměstnancích, zda si takovouto sekci vytvoří a vyberou si mezi sebou předsedu. Uvítáme, když se nám zájemci o vytvoření těchto sekcí sami přihlásí. Není podmínkou, aby byli všichni členy FVZ. Máme zájem pomáhat a podporovat všechny zaměstnance bez rozdílu. Stačí se pouze domluvit na pracovišti, zvolit předsedu a kontaktovat zástupce ZO FVZ – MHD pana Josefa Trhlíka na email: trhlik.fvz@email.cz, tel: 722903348.

Můžete v krátkosti říct, čím a v jakých oblastech se budete v dopravním podniku zabývat?

Dopravní podnik se skládá z několika provozních jednotek, množství servisních útvarů a vícestupňového řízení a managementu. Jak jsem již několikrát opakoval, máme zájem pomáhat všem zaměstnancům. Těch úkolů nás čeká mnoho. Vezmu to tedy opravdu zkráceně.

Tramvaje – chceme zavést stabilitu v systému směn, zlepšit pracovní podmínky a prostředí . Autobusy – jsme zásadně proti prodeji nebo jakékoliv formě privatizace a rušení provozoven. Také budeme prosazovat zlepšení prostředí a vybavení sociálních zařízení pro řidiče. Pro všechny provozní pracovníky, zejména pak pro řidiče, budeme prosazovat zvýšení jejich bezpečnosti v provozu. Budeme požadovat od policie, jak městské, tak státní, zlepšení průjezdnosti, aby řidiči neparkovali na zastávkách a zejména v takzvaném zálivu. Pokladní a dozorčí v metru – tam se zaměříme na zajištění celkové bezpečnosti zaměstnanců a jasná pravidla provozu. Budeme usilovat o zvýšení úrovně a vybavení střídacích místností v metru. Zlepšení pracovního prostředí platí také pro zaměstnance dopravních cest. Budeme rádi, když požadavky přijdou přímo od zaměstnanců prostřednictvím předsedů sekcí, případně jednotlivců. Nebráníme se ani podnětům od příznivců FVZ. U dispečerů chceme zavést výraznější ocenění jejich náročné práce, a to zejména při mimořádných událostech. Budeme také požadovat a prosazovat zavedení přesných pravidel při nošení uniforem, včetně kontroly kvality a přesného plnění smluv ze strany dodavatele těchto uniforem. Těch úkolů nás čeká opravdu hodně a je zejména na zaměstnancích, jak nás budou informovat.

Připravujete v současné době nějakou akci na podporu zlepšení pracovního prostředí?

Zaměstnanci tráví několik hodin měsíčně ve střídacích a odpočinkových místnostech, kde se připravují na plnění dalších náročných úkolů. Proto jsme vyhlásili akci „Knihy pro dopravu“. Tato akce spočívá v jednoduchém principu. Přineste knihy, časopisy, případně společenské hry, které již doma nepotřebujete. ZO FVZ -MHD je rozdělí do těchto místností. Cílem této akce je, aby se zaměstnanci cítili lépe a mohli zodpovědně a profesionálně plnit své pracovní úkoly. Vše, co je dobré pro vytvoření pohody pro zaměstnance, je dobré i pro podnik.

Máte v plánu nějakou spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy?

Chceme samozřejmě jednat i se zástupci Magistrátu a přednést jim některé požadavky, o kterých mohou v rámci svých pravomocí rozhodovat. Toto je spíše otázka dalšího vývoje a nastavení a výsledek komunikace s vedením DP. Politiky často zajímá DP pouze v jejich volebním období a v řeči čísel. DP je složitý organismus, u kterého je potřeba vidět mnohem dále, než je jedno volební období, zejména pak při prosazování nových technologií, kde se skutečně musí myslet mnohem dál do budoucnosti. Zásadně budeme vystupovat proti odkládání bývalých politiků na funkce v DP. Stejně tak budeme proti dosazování na funkce v DP různých rodinných příslušníků. Několik takových případů se již objevilo. Dopravní podnik hl. m. Prahy není odkladiště politiků a ani prostředek pro zajištění rodinných příslušníků. Musí zde platit stejné zásady jako všude, že na významné posty mají být přijímáni a jmenováni pouze odborníci se znalostí problematiky.

http://www.prazsky-zpravodaj.cz/2014/10/dopravni-podnik-hl-m-prahy-ma-nove-odbory/

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *