Legislativa – právo EU

  • Nařízení EP a Rady č. 561/2006/ES, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, v platném znění
  • Nařízení EP a Rady č. 1073/2009/ES, o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006, v platném znění
  • Nařízení Rady č. 3821/85/EHS, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, v platném znění
  • Nařízení Komise č. 581/2010/EU, o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče, v platném znění
  • Směrnice EP a Rady 2002/15/ES, o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě, v platném znění
  • Směrnice EP a Rady 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby, v platném znění
  • Směrnice Rady 2000/79/ES, o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF), Evropským sdružením technických letových posádek (ECA), Evropským sdružením leteckých společností (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA), v platném znění